خردمند کسی است

 

خردمند کسی است که برخواهش نفسش پیروزشود و آخرتش را بدنیایش نفروشد

تو آن را خردمند میدان و بس         که پیروز شد برهوی و هوس

نه ازبهـــردنیای بد عاقبت          فروشد به هرقیمتــی آخرت

 

نقل از صفحه 48 از کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاءالله مجدی

 

جوانمرد چون به تو نیازمند شود رهایت کند و چون تو بدو محتاج شوی چاره سازت باشد.

بری حاجت از نزد مرد کریم          شود چاره سازت به زریا به سیم

کــریم ار بسوی تو آرد نیاز         نباشد ورادست خـــواهش دراز

 

نقل از صفحه 49 از کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاءالله مجدی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید