صبردوتا است

صبردوتا است  یکی صبربرچیزی که آن را نمی خواهی و دیگری صبربرآنچه که آن را میخواهی

دوصبراست ای پسندیده خــوی           چنو کیمیایی نیابی مــــجوی

یکی صبربرآنچه داری تو دوست         دگر صبربرآنچه منفورت اواست

 

نقل ازصفحه 39کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاالله مجدی

 

فرو مایه کسی است که با آبرویش مالش را نگهدارد .

فرو مایه را مال به از شرف         به جز مال اورا نباشد هدف

نگهدارد او مال با آبروی          بــــراو بود آبرو آب جوی

 

نقل از صفحه 40کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاالله مجدی


/ 0 نظر / 22 بازدید