دربستردرون بخش پنجاهم

نازنینان چون درنیاز آیند غارت دل و جان می کنند و عقل و ایمان را برباد می دهند و باره آهنین مقاومت مردان را درهم می شکنند ، علاقه و دلبستگی مردان به زنان حکمی خدایی است ، فرمان خدا نافذ است و ازآن سرپیچی نتوان کرد ، زن را خدا برای آرامش خاطر مرد آفریده است و این پیوند را به هیچ حربه ای و مقراضی نمی توان برید و بدین سبب هرچند که مرد درمیدان نبرد سخت بازوو آهنین پی باشد دربرابر زن و آنگاه که درآشیانه ی عشق و محبت خانواده فرو می خزد نرم خوی و شیشه دل است . پیامبراکرم مرد و زن را به آب و آتش مثال می زند که آب آتش را خاموش می سازد ولی اگر واسطه ای مانند تابه یا دیگ درمیان آید آتش آب را درجوش می آورد وبه بخارتبدیل می کند قدرت مرد مانند آب است و نیروی زن مانند آتش که اگر واسطه ی محبتی و علقه ی مزاوجتی درست میانجی گردد ، مرد با همه غالبی و پیروزمندی مغلوب و افتاده و گرفتار زن می شود پس قدرت مردان ظاهری و چیرگی زنان باطنی و نهانی است ، ریشه این چیرگی و قهاری مهرو محبت است که ازصفات بزرگوارووالای انسانی شمرده می شود و بدین جهت مردان فرهیخته و خردمند غلبه ی زن را می پذیرند و مردم ناتراشیده و بی خرد و دانش زنان را بزیرفرمان می کشند زیرا دسته ی اولین به کمال انسانیت رسیده ودسته دوم به حضیض حیوانیت درافتاده اند .

 

 

نقل از صفحه-928--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد سوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

/ 0 نظر / 21 بازدید