فـــــرض ایزد

فـــــرض ایزد بگذاریم  و بکس بد نکنیم     وانچــــــــه گوید روانیست نگوئیم رواست

شرح بیت

دردستگاه عظیم آفرینش برای هرموجودی قانون و دستورالعمل خاص آن موجود به رشته تحریر در آمده است و برآن موجود واجب است که جهت رفاه و آسایش وادامه حیات خود از آن قوانین و مقررات تبعیت کند , اگر موجودی از قانون خلقت سرپیچی کند سرانجامش خارج شدن ازمسیر اصلی خلقت است اگر موجودی ازگردونه اصلی آفرینش دورگرددبا انواع و اقسام مشکلات روبرو می گردد که مقابله با آن معضلات گریبانگیر برای آن موجود سخت است , اگر اندکی دقت کنیم و درقوانین آفرینش تفکر کنیم این قوانین به نفع مخلوق است , آفریننده به حال و نیازهای موجودات تسلط کامل دارد آنچه تدوین نموده است بخاطر رفاه و نیازهای واقعی آنهاست , نباید از قوانین خالق هستی سرپیچی کرد انسان هم جز همین موجودات عالم هستی است و باید از دستورات خالق کائنات اطاعت کند و باید پیروی ازمقررات و قوانین الهی را از اعم واجبات خود تلقی کنیم و نباید به کسی بدی کرد بدی با دستورات خالق یکتا همخوانی ندارد , آنچه که درعالم رخ می دهد بخاطر حفظ منافع موجودات بالاخص انسان است رویدادهای جاری از هرسنخی که باشند برای رشد و تعالی انسانهاست , براساس قانون هستی رشد و تعالی خود بخود و آنی بوجود نمی آید بلکه مستلزم اموری است انسان اگر تابع آن امور باشد می تواند درعرصه وجود جولان دهد و زمینه های تقویت نیروهای درونی را برای خود فراهم سازد , قانون خلقت با تنبلی و بی هدفی درحال ستیز است , اگر کسی بدنبال راحتی و تنبلی باشد نمی تواند در قاموس هستی درخششی داشته باشد بنابراین ساختار وجودی انسان طوری طراحی شده است که در برابر سستی و بی حالی واکنش اساسی از خود نشان دهد انسان تنبل عقب مانده و ناموفق است , و نمی تواند به جایی برسد و اززندگی هم لذت آنچنانی نخواهد برد , روزگارش با آه وحسرت سپری خواهد شد دراین دنیای فانی انسان از اختیار برخورداراست او می تواند خودش راه خودش را برگزیند و سرنوشت اورا اندیشه ها و عقایدش ترسیم می کند انسان هدفدار به چیز های جزئی و بی ارزش اهمیت نمی دهد و بدنبال خواسته های معقول و جهت داراست آنچه که براو روا و جایز است آن را سرلوحه زندگی خود قرارمی دهد نوع زندگی شیاطین زمانه در اقدامان او موثر نیست او زندگی خاص خودرا دارد و در روش و متدزندگی او معیارها و ارزش های منطقی نقش اساسی دارد .

 

/ 0 نظر / 25 بازدید