عقل دیوانه شد

عقل دیوانه شد آن سلسله  مشکین کــو        دل زما گوشه گرفت ابروی دلدارکجاست

شرح بیت

درگرداب حوادث روزگارو درکشاکش عالم دهر و درآنچه درعالم هستی جریان دارد، عقل گنجایش درک همه رازهای هستی را ندارد و دل هم دریک گوشه ای فرو افتاده است و درشیفتگی و حیرانی خاص خود بسر می برد و دراین اوضاع و احوال به دنبال ابروی دلدارمی گردد ، ودرجستجوی سلسله مشکین یار غرق و مبهوت می باشد دیوانگی عقل و حیرانی آن به اوج اعلای خود رسیده است و درپی معلومی می گردد تا خودرا ازاین گرداب هولناک رهایی بخشد انگارنجات از این مهلکه برای عقل چندان کارآسانی نیست و راه دشوارو سنگینی را درپی دارد وفهم مسائل هستی برای عقل به این سادگی ها هم  نیست به هرکجا سرمی زند و به هردیاری که می نگرد درآنجا حیرانی و شیفتگی خاصی را مشاهده می کند بادیدن این حیرانی ، تحیراورا چندین برابرمی سازد درحول و حوش آن سخت درگیراست و به کنجکاوی خاص خود ادامه می دهد ، این ادامه دادن همچنان درجریان است وروز به روز به شدت آن افزوده می شود درآن لحظه رویداد جدیدی به رویداد قبلی افزون می گردد این افزون گشتنها تازمانی که نیروی حیات درشریانش جاری است همچنان روبه رشد است ، قصه عقل داستان سوزناکی دارد ودراین داستان ماجراها و حکایت های خاصی نهفته است که درک آن برای همگان امکان پذیرنیست و حتی خودعقل هم دراین سودا مانده است وواقعا نمی داند چه کاری باید بکنددراینجا ست که عشق واقعی به کمکش می آید و بسیاری ازرازهارا برای او برملا وفاش می سازد ، و بادرک  این اسراربه دنبال رازدیگری می گردد ، دراین عالم رازهای ناگشودنی بسیاری وجوددارد عقل هم به کمک عشق شئابان ومجنون واربه دنبال گشایش خودمی باشد ازطرف منادی ندای خاصی به عقل می رسدوازاو می خواهد که دایره تفکر و اندیشه خودرا وسیع تر و بازتر نماید ومحدویت ها و قید و بندهارا از بین ببرد با ازهم پاشیدن قیدو بندهای تاریک ومخوف عقل به سوی روشنایی سوق داده می شود باداشتن چنین روشنایی است که عقل را به سرمقصود کمال واقعی می رساندوبازهم به حیرانی و سرگردانی اش افزوده می شود دراین وادی عقل و عشق مکمل همند بدون عشق عقل را یارای ادامه حیات واقعی نیست این عشق است که عقل را درحین اصلاح امورات خود و رفع شبهات یاری می کند واگر عشق واقعی دروجود آدمی شعله ورگردد بسیاری ازکارها حل می شود و مشکلات و موانع ایجادشده برطرف می گردد.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید