ازدانایی است گفتن

 

ازدانایی است گفتن آنچه می دانی و بکاربستن آنچه میگویی

بگوید چو دانست مرد خرد         نه خاموشی اورا به هرجا سزد

بکارآرد او نیز گفتارخویش        که شاخ خرد زایدش باربیش

 

نقل از صفحه 49 از کتاب هزار گوهر منتخب کلمات قصار علی (ع)  از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

شرف درداشتن همتهای والا است نه به استخوانهای پوسیده ( افتخاربه گذشتگان)

به همت بود آدمی را شرف         زگوهرفزاید چوقدرصدف

بستخوان پوسیده ی رفتگان       چه نازی وبالی توای ناتوان

 

نقل از صفحه 50 از کتاب هزار گوهر منتخب کلمات قصار علی (ع)  از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

/ 0 نظر / 28 بازدید