نیکوکارزنده است

نیکوکارزنده است اگرچه بگورستان برده شود(دفن گردد)

نمیرد نکوکارخدمتگزار        بماند اگر سالها درمزار

کند نام نیکویاوکاراو        نباشد کسادی به بازاراو

 

نقل از صفحه 54 از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

روزگاررا دوحالت است ، گرفتن و دادن ، آنچه را بگیرد برنمی گردد ، و آنچه را بدهد پاینده نیست.

جهان را دوحال است ای آدمی        دهد گاه و هم اوستاند دمـــی

چوگیرد نخواهــد دگردادپس        هرآنچ او دهد نیست پاینده بس

 

نقل از صفحه 55 از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

          

/ 0 نظر / 41 بازدید