شکــر ایزد

شکــر ایزد که زتاراج خزان رخنه نیافت       بوستان سمن و سرو وگل و شمشادت

شرح بیت

خداوند متعال را سپاس می گویم که دراثر غارت و تاراج خزان به بوستان و گلزارهای زیبایت رخنه ای پیش نیامد ، و گذرزمان شادابی و زیبایی باغ و بوستانت را به باد فنا و نابودی نداد ، دنیا محل محنت و درد ورنج و آزمایش هست ، فتنه ها و آشوب متنوع و متلونی از محل های متفاوتی درحال تهدید کردن اند اگر اندکی غفلت ورزیم و دمی خودرا به دست حوادث دهر بسپاریم و توانائی مقابله با آن را نداشته باشیم بعد از اندک  زمانی همه چیز را ازدست خواهیم داد و چه بسیار بزرگانی در ازمنه گذشته گرفتار چنین فتنه هایی شده اند که توسط مکاران روزگار برای شکار آدمی طراحی شده بود ، آری زمانی به خود آمدند که کار ازکار گذشته بود و فتنه و فساد در تارپود هستی شان رخنه نموده بود و درونشان را سوزانده و به خاکستری دود آلودمبدل کرده بود که محلی برای رویش گلهای سرسبز حیات وجود نداشت و آماده نمودن چنین زمینی برای کشت نیکی ها و خوبی ها سختی هایی زیادی را می طلبد بنابراین اگر خودرا در قبال آشوبها و فتنه های رنگارنگ مکاران زمانه مهیا نسازیم با این ساز برگی که دراختیار داریم نمی توانیم با غارت و یغمای خزان به مقابله برخیزیم امواج خزانی در حال گذر است و همه جارا احاطه خواهد کرد باید در برابر این امواج طوفانی و سهم ناک کشتی های مقاوم و محکمی بسازیم تا از درون آن امواج خطرناک و کوبنده عبورنموده و به سوی روشنایی و معرفت گام برداریم و دنیایی آکنده از عشق و معرفت را در خویشتن ایجاد کنیم این کار شدنی است فقط همت و اراده خاصی می خواهد تابه بتوانیم به راه نهایی خود که همانا تکامل و رسیدن به معشوق است ادامه دهیم وگرنه دچارتاراج خزانی شده و نابودی و هلاکتمان حتمی است .

 

/ 0 نظر / 41 بازدید