آسایش درسه چیز است

 

آسایش درسه چیز است ، همسر سازگار، فرزندخوب ، دوست موافق

تراباشد آسایش اندرسه چیز           اگر باشی ای دوست اهل تمیز

نخستین بـود همسرسازگار          دوفـرزند نیک وسه شایسته یار

 

نقل از صفحه 44کتاب هزارگوهرمنتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطاالله مجدی

 

دانشمند کسی است که از آموختن بستوه نیاید

بود عالم آن کس که زآموختن        هم از توشه ی دانش اندوختن

نگـــردد ملول و نیاساید او         به هـــرروز دانش بیفزاید او

 

نقل از صفحه 45کتاب هزارگوهرمنتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطاالله مجدی

 

/ 0 نظر / 48 بازدید