ما نه رندان ریائیم

ما نه  رندان ریائیم و حــــــــریفان نفاق     آنکــــــه او عالم سرست  بدین حال گواست

شرح بیت 

اگر خواهان این هستیم که یک چیزی درست باشد درمسیر حق حرکت کند باید آنچه که مطابق با واقعیت هست به آن متکی باشیم و آنچه که وجود دارد آن را دید و آن را گفت , اگر دیدگاهمان با وجود یک شی و یک چیز واقعی  هم آهنگ باشد به چیز های والا و باارزش پی خواهیم برد و براساس آن ارزش ها وواقعیت های موجود طرح و برنانه خواهیم داشت , داشتن ریا و نفاق براساس اصول و معیارهای علمی سد راه پیشرفت و سازندگی در ابعاد مختلف (مادی و معنوی ) است , عقلا و علاقمندان به ترقی و سعادت تن به ریا و نفاق نمی دهند زیرا درمرام و مشی عاقلان حرف اول را بررسی و تحقیق و رسیدن به واقعیت می زند , اگر نگرشی با وقعیت های موجود منافات داشته باشد چنین دیدگاهی قابل پذیرش نیست , آری عاقلان و هوشمندان و آنان که از ته دل به وجود حقیقت پی برده اند و در آن ذوب شده اند هرگز بدنبال نفاق و ریا نیستند , زیرا نفاق و ریا ذاتا منفور است و انسان را به سوی بدبختی و شقاوت می کشاند واز عوامل مهم انحطاط جوامع بشری است , درسایه ریا و نفاق است که انسانها مثل گرگ های درنده به جان هم می افتند و خون همدیگر را می ریزند و به حقوق همدیگر تعدی می کنند و زندگی را برای هم همانند جهنم می سازند, چگونه می توان در قعر جهنم حرف از امید و عدالت زد , چگونه میتوان با وجود شعله های سوزناک آتش جهنم از عشق و صداقت سخن راند , چگونه می توان با وجود این همه پستی ها و نامرادی ها به چیز های خوب و مثبت فکر کرد , تازمانی که نفاق و ریا در وجودمان شعله وراست وصول به نیکی ها و داشتن اندیشه های مثبت و سازنده غیرممکن است , بنابراین رهروان راستین بشری از قافله ننگین نفاق و ریا باید بدور باشند زیر اآفریننده هستی از اسرار کل موجودات عالم آگاه است باید در فکر گسترش مسیر صداقت و یکرنگی باشیم تا به سعادت واقعی برسیم

/ 0 نظر / 22 بازدید