خرقه زهدمراآب

خرقه زهدمراآب خرابات ببرد      خانه عقل  مرا آتش میخانه بسوخت

شرح بیت

می ناب را نوشیدم و جوش و خروشی دردرون افتاد ومست و بیهوش شدم و زهد و تقوی از وجودم زدوده شد و بصیرت عمیقی پیداکردم وعالم درون را با قوه و نیروی می حس نمودم و زیبائی های عالم ماده با نوشیدن می حقیقت به عالم معنی وواقعیت های حیات معقول مبدل گردید به دیدنی هایی دست یافتم که هرگز آن را ندیده بودم حقایقی دروجودم احیاشده که تا بحال از آن غافل مانده بودم لباس زهد و تعبد را آب می با گلاب حقایق هستی شستشو داد و رنگ چهره اش  تغییرکرد و دراین دگرگونی جرقه ای دردرونم ایجاد گشت و آتشی شعله ورشد و خانه عقلم را به ویرانه ای تبدیل کرد با شعله ورشدن آتش حقیقت درسرشتم دنیارا به گونه ای دیگریافتم واز تعلقات آن رستم و آهنگ شور ونشاط و آزادگی دردلم زنده شد و خانه عقلم در آتش میخانه بسوخت و رنگ حقیقت بخود گرفت .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید