آهنگ زندگی

 

 

 

نخستين نيکی به ديگران روی باز و خندان است .

امام علی (ع)

خنده بزرگترين سلاح درمبارزه زندگی است .

آناتول فرانس

زيباترين عطيه روح به انسانها ، قابليت شادی و توانائی خرسندی است .

فاخنارگس

دانش انسان را فروتن می سازد و نادانی موجب ادعا و خودستائی می گردد.

جان کايزل

کسانی که در انتظار زمان نشسته اند ، آن را از دست داده اند.

مثل ايتاليائی

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید