اندطشه های بزرگان بخش دوم

 اندیشه های بزرگان بخش دوم

نگاهداشتن شخصی که شمارا دوست نمی دارد در زندان ، خواه آن زندان جرم باشد و خواه حیثیت و احترام اجتماعی ، راه تامین امری که مردی شایسته برای آن ارزشی قائل باشد نیست ، عشق ناز پرورد است و نمی توان آن را در زیر غل و زنجیر نگاه داشت. 53.gif

از کتاب امیدهای نو تالیف برتراند راسل

ما معتقدیم هرفردی باید شرف و حثیت و عزت نفس خاصی برای خود داشته باشد باید دارای وجدان شخصی و هدفهای شخصی باشد وبتواند آزادانه تا آنجا که عمل او زیان مسلمی به دیگران نمی رساند به تکمیل و ترقی آنها همت گمارد ما به تخفیف رنج و فقر و افزایش علم و دانش و ایجاد زیبائی و هنر اهمیت می دهیم. 53.gif

از کتاب امیدهای نو تالیف برتراند راسل

اسپینوزا فیلسوف هلندی می گوید : به حوادث گذرای دنیا با توجه به ابدیت نظر کنید.

مرد آزاده به مرگ کمتر از هر چیز فکر می کند و خرد او تفکر در مرگ نیست بلکه تفکر درزندگانی است . 53.gif

از کتاب امیدهای نو تالیف برتراند راسل

هاملت می گوید : انسان چه شاهکاری است ، چه عقل شریفی دارد ، دارای چه قدرت نامحدودی است ، چقدر در شکل و حرکات شگفت انگیز است ، درحسن رفتار مانند فرشتگان و درفهم و ادراک بسان خداست. 53.gif

از کتاب امیدهای نو تالیف برتراند راسل

نوابع برخلاف مردم عادی دارای دونوع زندگی هستند،  یکی زندگی درونی است که کاملا مبتنی بر قوای معنوی بوده  زندگی مادی را تحت الشعاع قرارمی دهد ،  و دیگر زندگی مادی روزانه است که غالبا در آن پایشان لنگ است ،  به همین جهت نوابغ نسبت به جان خود بی پروا بوده ،  و دریک نوع خلسه و بیخودی مخصوص بسر می برند ،  و گاهی روحشان چنان قوی و بزرگ می شود ،  که حتی بر تغییرات روزگار و سرنوشت برتری می جویند ،  و همیشه براثر تفکر و آزمایش دائم ، حیات عادی خارجی را فدای حیات درونی خود می نمایند ،  چندانکه کم کم حیات درونی آنها حیات حقیقی شان می شود ،   نوابغ در این زندگی درونی چنان مستغرق می شوند که حوادث خارجی کوچکترین تاثیری در تغییردادن روحیه آنها نمی کند ،  آنها بدرختان تنومند و قوی هیکلی می مانند ،  که حتی در سخت ترین طوفانها از هرشاخه اش میوه ها  آویخته ،  این حیات عقلی نوابغ  ،  موهبتی است که مثل عطر ،  فضای عالم را فرا می گیرد ،  وبوی معطرش همه را سرمست می کند . 53.gif

نقل از کتاب جهاب بینی شوپنهاور


 

/ 0 نظر / 10 بازدید