انديشه های بزرگان

 

دربالای تخته سياه يک مدرسه اين شعار نوشته شده است : درس دادنی نيست ، گرفتنی است.

نقل از صفحه 19 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

سه مدير مدرسه درباره موفقيت خودشان حرف می زدند : اولی گفت : بزرگترين افتخارمن اين است با کمکهای مردمی يک مدرسه ساخته ام ، دومی گفت : من هم در باره مديريت يک کتاب نوشته ام ، سومی گفت : من به دانش آموزی کمک کردم که باورکند که می تواند.

نقل از صفحه 23 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

اگربا شغل خود و با معلمان صميمی ووفادارباشيد آن ها نيز متقابلا با شماصميمی ووفادارخواهند بود.

نقل از صفحه 24 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

همه کارمی کنند ، کسی فکر می کند ، کسی آن را پردازش می کند وکسی به آن عمل می کند.

نقل از صفحه 30 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

مديرمدرسه ای شعارش اين بود : خودم ، خانواده ام ، مدرسه ام ، مديرديگری گفت : جامعه ام ، مدرسه ام ، خانواده ام ، خودم ، مديردوم خودش ، خانواده اش ، مدرسه اش ، و جامعه اش را نجات داده بود.

نقل از صفحه 33 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

امروزه ثابت شده است که نيمکره های مغز بطور متفاوت عمل می کنند به طور کلی نيمکره راست برای ايده پردازی است و نيمکره چپ برای عمل گرائی است ، مدير مدرسه ای موفق است که تمام مغز خود و دانش آموزانش را به کارگيرد.

نقل از صفحه 34 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

پرسيدم کدام مديرممکن است به جای درست کردن کار آن را خراب کند ؟ گفت : مديری که دانش اندکی دارد.

 

نقل از صفحه 55 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

 


  


 

/ 0 نظر / 4 بازدید