تندرستی وقتی پایدارباشد

تندرستی وقتی پایدارباشد ، قدرش معلوم نیست و چون ازدست رود ارزشش شناخته می شود .

گرت تندرستـــــی بود پایدار        نگــردد ترا قدر آن آشکار

چو روزی زدست تو بیرون شود      ترا دل زفقدان آن خون شود

 

نقل از صفحه 35 کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

دانا بگاه خاموشی می اندیشد ووقت گفتن بیاد خدااست و هنگام دیدن پند می آموزد.

چو بیند بگیرد خـــــردمند پند        زظاهــــــــرفریبی نیفتد به بند

چو خاموش باشد بفکر اندر است     چوگوید به تسبیح و ذکر اندراست

 

نقل از صفحه 36 کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید