تا درره پیری

 

تا درره پیری بچه آئین روی ایدل       باری بغلط صرف شد ایام  شبابت

 

شرح بیت

 

درهنگام پیری ای دل چه آئین و روشی انتخاب می نمائی ،  در حالی که ایام جوانی را در مسیر های غلط سپری نموده ای ، از نعمت های که خداوند متعال در اختیار انسان قرارداده است نعمت وجود است ،  اگر این نعمت از انسان سلب شود ،  دیگرموجودی بنام انسان نخواهیم داشت  . پس باید ارزش و جود را دانست ،  دروجودانسان غرایز و قوای متعددی نهفته است ،  اگر هرکدام از این غرایز را در مسیر خود به حرکت در آوریم رشد و سلامتی انسان تضمین می گردد ، دوران جوانی از جمله دوره های مهم زندگی است ،  انسان عاقل ایام شباب را بیهوده سپری نمی کند ،  و از ثانیه ها و لحظات آن به نحو احسن استفاده می کند،  و قوه فکر و اندیشه خودرا بکار می اندازد ،  و خویشتن را به راههای غلط و انحرافی سوق نمی دهد ، و باآگاهی و اختیار کامل روش و شیوه اصولی در حیات خود برمی گزیند ،  و اگر در غفلت و بی خبری باقی بمانیم ،  زمان خواهد گذاشت و بعد از اندک مدتی اگر بخود بیائیم برای ما روشن خواهد شد که چه فرصت های گران قیمتی را از دست داده ایم ،  در این دنیای مادی انسان برای هدفی خلق شده است ما باید آن هدف را بدرستی تشخیص دهیم و خودرا با قوانین الهی تطبیق دهیم ،  و اگر دوره پیری را دوره عشق و معرفت و آگاهی و تامل بدانیم جرقه آن باید از دوره جوانی زده شود با تمرین و ممارست می توان به مقامات عالی دست یافت.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید