بازپرسید

بازپرسید زگیسوی شکــــن  درشکنش       کاین دل غمزده سرگشته گـرفتارکجاست

شرح بیت 

ازپیچ درپیچ گیسوان زیبا و جذاب احوال دل غم زده ، حیران و سرگشته را سوال کن ودلیل حیرانی و تپش آن بخاطرچیست ؟ چه نیرویی و قدرتی دردرون این دل وجودارد و برای چه چیز این همه گرفتارو اسیراست دراین عالم رازهایی نهفته است و جذبه های خاصی وجوددارد که دلهای تشنه را به سوی خودش می کشاند تازمانی که حیات و زندگی درجریان است عطش های درونی را درجریان خواهد شد دل درپی گم گشته خود سیرمی کند بطورمتوالی و پی درپی درحال دویدن است این دویدن ها تازمان وصال ادامه دارد درغم او ناله ها سرمی دهد ضجه ها و شکایت های اوبا اندوه و غم خاصی همراه است دراین غم حکایت ها و حکمت هایی است هجران و جدایی دل را همواره سرگردان و متحیرساخته است چه کسی می داند عاقبت این حیرانی به کجا خواهد انجامید آری آدمی دررویاهای خود بسرمی برد ودرمیان امواج گوناگون و تلاطم آن گرفتار وسردرگم است وهرچقدرتلاش می کند رهایی از آن امکان پذیرنیست نمی دانم شیوه وروش رسیدن به آن را درکجا باید جست این دربندشدنها و این اسارتها تاکی باید ادامه یابدانگار رهایی ازاین گرفتاریها غیرممکن است دردلهای آگاه و روشن آرامشی نیست یک چیزی درآن ها هست که مداوم درفکررسیدن به آن است  بیا ای دوست ظاهرمرا بنگر ازرخ زرد من پی به اندوه من خواهی برد دراندرون من غوغا و فغان است رهایی از این شورو هیجان به این سادگی نیست چون که خودم آن را ایجاد نکرده ا م اوخودش دردرون ایجاد شده است مرا بدین حال درحیرت فرو برده است این حیرت و تحیر تا ابد تالحظه ای که حیات دررگ هایم جاری است بامن همدم و هم آواست ، این عشق ابدی و همیشگی من است تالحظه وصال دردرونم پایدار و جاودانی است و آتش و شعله های درونم باوصال به او خاموش می گردد و هنگامی به آرامش واقعی دست می یابم که به او برسم .

 

/ 0 نظر / 24 بازدید