دنيا سراسر زيبائی و جمال است

 

کوره را برای دشمنان خود چنان داغ مکن که خودت را بسوزاند.

شکسپير

کسی که گفتارش راست باشد بزرگی او افزونی گيرد.

امام حسين

خوشبختی فقط يک تعريف دارد ، باورداشتن خوشبختی .

راشيله

دنيا سراسر زيبائی و جمال است ، و ما کمتر متوجه آن هستيم .

پاسکال

اگر می خواهی برای حال و آينده مفيد باشی از گذشته درس بگير.

ناپلنون


ادامه ...


 

/ 2 نظر / 5 بازدید
علی روحی

عزيزم از اينکه انسانهای مثل شما هستند که به فکر ادبيات ترک هستند واقعاْ خوشحالم