به بالا می روم ، از افق های دوردست به پهنای گيتی می نگرم ، زندگی را از دوردست نظاره گرم ، همه چيز بطور طبيعی به حرکت خود ادامه می دهد ، عالم در تکاپو و جنبش است . سکونی وجود ندارد ، هر پديده در مسير خاص خود در جريان است . اگر به وجود خود نگرشی داشته باشم همين معنی را احساس خواهم کرد ، تک تک سلولهای بدنم در جستجوی چيزی است ، خودم اين مطلب را بهتر از همه کس و همه چيز درک می کنم ، نيرويی از درون مرا به حرکت و کوشش سوق می دهد ولی گوشم بدهکار اين حرفها نيست ، آری نيرويی ديگری هم مرا به سستی و تنبلی و راکد ماندن هدايت می کند . درونم پراز غوغا و ستيز است ، نيروهای طغيانگر و سرکش با نيروهای تلاشگر و شکوفا در حال ستيزند نمی دانم عاقبت کارم به کجا خواهد انجاميد و کدام يک از اين نيروها برديگری غلبه خواهند کرد ، تا دنيا هست چنين هم هست ، گاهی اوقات هوس تنهايی می کنم درگوشه ای می نشينم و به همه چيز فکر می کنم اين را بگويم منظورم اين است که در گوشه دل خلوت می کنم ، امکان دارد اين خلوت کردنها درميان جمع باشد و يا در سرکار و يا در جای ديگر ، از اين خلوت کردنها نتايج زيادی اخذ کرده ام . خواهش می کنم اندکی از عالم ماديات بيرون آئيد ، بدهی های خودرا فراموش کنيد و اگر از ديگران طلب داريد آن را هم لحظه ای از صفحات ذهنتان حذف کنيد و خودتان را در عالم خيال محاکمه کنيد ، رفتار و کردارو اعمالتان را با دقت و حساسيت کامل مورد بررسی قراردهيد به اين موضوع خوب دقت کنيد که روزی يکی از حساسترين پست های مديريتی و پست های درآمد زارا به عهده گرفته ايد ، و نيروهای زيادی در حوزه کاريتان فعاليت می کنند و سرنوشت نهايی اين نيروها دردست توست ، دراين اوضاع و احوال توهستی و اين نيروها و نفس طغيانگرو سرکش ، و مردمی که بايستی از خدمات موسسه يا بنگاه و يا اداره و يا وزارتخانه تو بهره مند شوند ، آری جنابعالی در لابلای تضادهای مختلف سردرگم باقی مانده ايد ، از يک طرف نفس طغيانگر خواهان سرکشی و تجاوز و پايمال نمودن حقوق همکاران و مردم و تصويب قوانين غلط و متکبرانه است و از سوی ديگر احتياجات و نيازهای زيرمجموعه به تو وابسته است و از ناحيه ای نيازهای مردم هم به تو تعلق دارد که بايد با درايت و هدايت منطقی زير مجموعه بتوانی پاسخگوی نيازهای به حق مردم باشی . آيا ارزش چندروزه خوش زندگی کردن با رفاه و ماديات و ثروتهای باد آورده امکان پذير است ، امکان دارد گرفتار هوسهای نفسانی باشی و اعتقادت اين باشد که بايد از امکانات موجود به نفع خود استفاده کنم ، بالاخره هرچه که باشد ، روزی پست مربوطه را از دست خواهی داد و حتی حوادث دهر ثروتهای بادآورده را نيز از دستت خواهد ربود ، آری تنها خواهی ماند حتی آنهايی که از سفره رنگين تو بهره مند می شدند دست ياری به تو نخواهند داد مطمئن باش اينگونه خواهد شد . اگر حرف مرا باورنداری سرگذشت طغيانگران و زورمندان را با دقت و تامل مطالعه کن ، نتيجه خوبی عايدتان می شود

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  
/ 2 نظر / 5 بازدید
ALI & MARJAN

ميدونی بنده باعشق مجازی زندگی نميکنم واعتقادی هم ندارم به عشق مجازی/ ممنون از امدنتون

مرجان

سلام علی آقا . مرسی که منو سرافراز کردين . از ابراز لطفتون کمال تشکرو دارم .