بیک کرشمه

بیک کرشمه که نرگس بخود فروشی کـــرد     فـریب چشم تو صد فتنه درجهان انداخت

شرح بیت

دقت و تامل در پدیده های هستی چشمان تیز بین را متحیر ساخته و عقول دوراندیش را متحول کرده است و هر کدام از نمودهای موجود به زبان بی زبانی حرفهای زیادی برای گفتن دارند ، امروزه اندیشه های مواج با قدرت و توانایی بیش از حد خود نتوانسته است رازهای درون آن را کشف نمایند تا رگ حیات در وجود آدمی هست مجهولی نیز به دنبال خودش خواهد داشت ، راستی به چه دلیل گل نرگس اقدام به خود فروشی می کند و خودرا نمایان می سازد و با کرشمه و ناز خود چه مفاهیمی را می خواهد بیان کند ، و چه کسانی را مایل است شیفته خود سازد و چرا تمایل دارد ذهنهای فعال و جوشان را فریب دهد و برپای فتنه و آشوب در جهان چه معنای دارد عاقبت کار به کجا خواهد انجامید چرا بعضی از مفاهیم برای ما قابل فهم نیست ، ما در کجای گردونه هستی قرارداریم چرا ما زیبای های موجود در جهان را احساس می کنیم ولی از درک آن عاجزیم ، وجودی با این همه امکان و مفاهیم ساده و پیچیده می خواهد خودش را معرفی کند لکن ما از شناخت آن عاجز هستیم و به جای دیگری می رویم و درجستجوی چیز دیگری هستیم آری گم شده ما در نزد ماست و ما از آن غافل ایم .

/ 0 نظر / 23 بازدید