آقا کسی است

آقا کسی است که باربرادرانش را بردوش کشد و به همسایگان نیکی کند.

سری را سزد رتبت ســروری       کسی را بـــود برکسان برتری

که برتن کشد باریاران خویش     به همسایه نیکی کند هرچه بیش

 

نقل از صفحه 37 کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

مال برای صاحبش وبال است مگر آنچه از آن (برای آخرتش) پیش فرستاده باشد.

بود مال بــرصاحب آن وبال      مگـــــرداده باشد براه سوال

مگردررضای خداوند خویش      فرستاده زان مال چیزی به پیش

 

نقل از صفحه 38کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

با بی خبری دل بیداری چشمان سودی ندهد.

چوباشد تورا کـــورچشم درون       چه خواهی تو دیدن به چشم برون

تورا دیده ی عقل گرروشن است      پی دفع هـربد بهین جوشن است

 

نقل از صفحه 39کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

/ 0 نظر / 28 بازدید