سوزدل بین

سوزدل بین  که زبس آتش اشکم دل شمع      دوش برمن زسرمهر چو پروانه بسوخت

شرح بیت

آتش اشک از سوختن بی نهایت دل ایجاد می شود و بخاطرمهرو محبت های که داشتم همانند پروانه سوختم ، گاهی اوقات حالت خاصی درعاشق بوجود می آید و ازخود بیخود می گردد وقطرات اشک بطورناگهانی بی اختیارازچشمانش سرازیرمی شود درزیراین فرو ریختن ها حکایتی از حلاوت و آتش درونی وسوزش دل وجود دارد دراندرون عاشقان مهری نسبت به معشوق نهفته است  این مهرورزیدنها از ته دل است تصنعی نیست و با هیچ چیزی قابل مقایسه و سنجش نمی باشد ، دنیای عشاق با دنیای انسانهای معمولی فرق دارد انسانهای دنیوی غرق در امورات زندگی اند و بخاطرمنافع مادی زودگذراز همه چیز غافلند ولی دردرون عشاق آتشی شعله ور و عالمی دیگر هست البته عاشقان راستین ازحیات چند روزه دنیوی و امورات روزمره مادی بدورنیستند بلکه دنیارا برای رسیدن به اهداف مقدس تعالی خود درحد متعارف و متعادل برگزیده اند و ازاین پل عبور می کنند تا به مراحل عالی عشق صعود نمایند.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید