آهنگ زندگی

     

 

ساعتی انديشيدن بهتر از هفتاد سال عبادت است .

رسول اکرم

بزرگترين مشکلات در جائی نهفته است که ما هرگز انتظارش را نداريم .

گوته

مردی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستايش است .

برنارد شاو

آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شد تهورو ديوانگی می کند.

حجازی

آن کس که اراده و استقامت دارد ، روی شکست نمی بيند .

مترلينگ

تعليم بزرگترين هديه است که مردم نيکوکار می توانند به گدايان و بينوايان بدهند.

وولر

اين جهان برای تماشا کردن دلنشين است اما جهان شاعر دلنشين تر و جاذب تر است

گوته

 

متدين واقعی به هيچ مذهبی ، به هيچ ملتی ، به هيچ نژادی و به هيچ رنگی تعلق ندارد ، به کل انسانيت تعلق دارد ، همه ملت ها مال او هستند .

اشو

خداوند هميشه در حال شوخی است به زندگی خودت نگاه کن خنده آور است ، به زندگی ديگران نگاه کن و همه اش شوخی خواهی يافت ، شوخی ، شوخی ، شوخی ، جديت بيماری است ، جديت را با معنويت هيچ سرو کاری نيست ، معنويت ، خنده ، نشاط و تفريح است.

اشو

همه آرزوها نق نق اند ، مدام برسر تو نق می زنند ، پيوسته تورا تحت فشارمی گذارند آرام و قراررا فقط کسانی می شناسند که هنر بی آرزوئی را درک کرده اند.

اشو

هرگاه بتوانم بعداز هرشکست لبخندبزنم ، شجاع خواهم بود.

ناپلئون

يکی را محترم شمردن و ديگری را تحقيرکردن نشانه مردانگی نيست.

مثل اسپانيائی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید