چـــه ملامت بود آن

چـــه ملامت بود آن  را که چنین باده خورد     این چه عیبست بدین بیخردی وین  چه خطاست

شرح بیت

سرزنش و نکوهش از باده خوری به چه معنی است و تاثیر اساسی باده خوردن درروند جریان مستمرحیات چگونه است و ارتباط آن با خرد و عقل درچیست منظوراز باده خوردن چیست معنی و مفهوم باده چیست , باده دراصطلاح عمومی به معنی شراب است ولی درخاص معنی دیگری دارد لذتی که درشراب دنیوی وجود دارد درباده ناب و خالص بمراتب عالی تراست لذایذ شراب مادی آنی و زودگذراست و مستی آن مخرب و ویرانگراست ولی لذت شراب ناب و خالص بی نهایت است و مستی آن سازنده و جهت داراست ازمستی باده ناب انسانهای مقاوم و تلاشگر و مجاهد و دانشمندو زمان شناس موثر پا عرصه هستی می نهد که حیات و زندگی آنها برای همگان مفید است , و همه موجودات کره زمین در ظل هدایت و نورانیت آنها به نان و نوایی می رسند , بنابراین مستی باده ناب از دایره عقل و خرد فراتراست و عقل نمی تواند چگونگی آن را تفسیرو تبین نماید عقل در برابر هزاران چرا متحیرو سرگردان است و از درک اثرات باده نوشی عاچز و ناتوان است از دیدگاه عقل محض اقدامات باده نوشان خطاست درحالیکه چنین نیست درباده نوشی همه چیز عین صواب و نیکی است , باده پیمایی و باده گساری عین حقیقت زندگی است درشراب ناب حقایق و زیبایی های زندگی موج می زند , اگر عقل خودرا با واقعیت های موجود عالم تطبیق دهد معنی باده نوشی را خواهد فهمید و روش درست حیات را اتنخاب خواهد کرد , عقل واقعی همانند باده نوشی است , عاقبت و فرجام همه کارها و امورات موجود در باده نوشی و باده پیمایی نهفته است باده نوشی ازجمله ی اسرارعالم هستی است که خالق کائنات اینگونه ترسیم کرده است مخلوق نمی تواند به خالق خود معترض باشد , البته کنجکاوی درچگونگی عالم خلقت به معنی اعتراض نیست , دقت و تامل درچراها و چگونگی جریان مسیرخلقت و کشف ناشناخته ها ازکارهای عقل است , انسان عاقل مهمل و بیکاره نیست بلکه دروجود و سرشت آن تلاش و جستجو و حرکت و تکاپو نهادینه شده است و باید استعدادهای خودرا درتمام جوانب بفعلیت برساند اگر از انعام خدادادی خود به نحو مظلوب و سازنده بهره برداری نکند به راه خطارفته است ودرست درنقطه مقابل خالق خود قرارمی گیرد , ملامت و سرزنش در همین  جاست که چرا بعضی از ماها کارگاه استعدادهای خودرا تعطیل کرده ایم و درحالت رکودو جمودقرارداریم ظاهزی متمدن و پیشرفته داریم ولی باطنی پراز انجماد و جهالت , البته نباید منکر پیشرفت های مادی شد منظورمان این نیست که نباید درفکر مادیات باشیم و درفکر رفاه و آسایش خود باشیم , داشتن رفاه وآسایش و پیشرفت های شگفت انگیز درامورات مادی لازمه خارج شدن ازرکود است , انسان عاقل و باده نوش برای بند بند امورات عالم هستی چه از جنس مادی و چه از جنس معنوی آن طرح ها و نقشه ها دارد وفلسفه اصلی حیات نیز درهمین مقوله قراردارد .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید