مادام که سخن نگفته

مادام که سخن نگفته ای سخن دربند تواست چون گفتی تو دربند آن افتی

سخن تا نگوییش دربند توست        چــو ناسفته درزیرلبخندتوست

چودرسفتـی وزودگفتی سخن      در آئی به بندش چه مردی چه زن

 

نقل از صفحه 50 از کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

ناجوانمرد چون بتو نیازمند شود برتو سخت گیرد و چون بدو نیازمند شوی آزارت دهد.

شوی گرتو محتاج شخص لئیم       در اندازدت درعـذاب الیم

وراوراافتد برتو حاجت همـی       بسی سخت گیرد زنامردمی

 

نقل از صفحه 52 از کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطاء الله مجدی

 

/ 0 نظر / 35 بازدید