بترس از ناکسی

بترس از ناکسی که ویرا بزرگ داشتی و پستی که اورا مقدم شمردی و فرو مایه ی که اورا برافراشتی

چو اکرام کردی تو بر ناکسی       برافراشتی سفله ی چون خسی

مقدم شمردی تو رذلی بکار      بباید نمودن از این ها فـــرار

 

نقل از صفحه 59از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطاء الله مجدی

 

بترس از هرکاری که چون از آن سوال شود کننده اش حیا کند و منکر آن گردد.

چو پرسند مردم که کارتو چیست        گرت جای اظهارو اقرارنیست

دگــر شرم داری ز کردارخویش        نباید چنین کار گیری تو پیش

 

نقل از صفحه 60از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطاء الله مجدی

 

      

/ 0 نظر / 55 بازدید