نوبه ی زهد فــــروشان

نوبه ی زهد فــــروشان گران جان  بگذشت     وقت رندی و طـــــرب کردن  رندان پیداست

شرح بیت

منظور از زهد فروشان گران جان و رندی رندان چیست , در این مقوله مطالب  متفاوتی گفته اند هرمتفکری به تناسب مقام و برداشت خود نظراتی را بیان کرده است , سالهاست نظاره گر زمان و مکان هستم و درنطرات و اندیشه های متفکرین درفواصل زمانی گوناگون سیرمی کنم و افکار و ایده های آنهارا براساس حوادث و رویدادهای زمان خود مورد ارزیابی قرارمی دهم هرکدام از این نگرش ها و ایده ها و نظرات درزمان و مکان خودش از ارزش والایی برخوردارند اما بدون نقص نیستند چون از ابعاد مختلف و همه جانبه مورد تحلیل قرارنگرفته اند , واما زهد فروشان گران جان چه کسانی هستند , میتوان گفت اینها افراد ی سطح نگر و دنیا طلب اند و بدنبال فرصت های طلایی هستند تا از وضع موجود و اعتقادات و باورهای مردم به نفع خود بهره برداری کنند اینگونه افراد ظاهری متناسب با اوضاع زمان خود دارند و براساس رخدادهای روزگار خود موضع می گیرند ولی باطنی متفاوت دارند و آنچه که می گویند به آن اعتقاد و باورقلبی ندارند و اکثر کارها و اعمالشان بخاطر عوام فریبی است درمقابل آنها انسانهای آگاه و با فضیلت قراردارند که به رندی مشهورند رندان از زیرکی خاصی برخوردارند زمان خودرا بخوبی می شناسند و به رویدادها و حوادث زمان خود تسلط کامل دارند و فرزند زمان خویش اند و به دنیا و مادیات چندان اعتنایی ندارند از مفاهیم و پدید ه های مادی بخاطر رشد و تعالی استفاده می کنند و کاری به افکار و اندیشه های مردم زمان خود ندارند و فقط به دنبال حقیقت اند و همه چیز را با ترازوی حقیقت می سنجند البته به نظر مردم اهمیت می دهند ولی حقیقت را فدای نظر اکثریت  نمی کنند اگر اکثریت ازباطل حمایت کنند , رندان قاطعانه به نظر اکثریتی که از باطل جانبداری کرده اند پاسخ رد می دهند ملاک و معیار رندی داشتن اکثریت مردم نیست بلکه ملاک و معیار رندی پیروی بدون چون و چرا ازحقیقت است شادی و طرب رندان زمانی میسرمی گردد که حقیقت عالم گیر شود و گفتمان حق حرف اول رابزند.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید