اندیشیدن پیش از

 

اندیشیدن پیش از انجام کار از لغزش درامان بودن است

بیندیش و آنگه بکاری در آی         نخواهــی اگر اوفتادن زپای

نه هرجا توان پای بگـذاشتن        نه هرتخم را می توان کاشتن

 

نقل از صفحه 52 از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطا ء الله مجدی

 

کمال آدمی درسه چیز است : شکیبایی درگرفتاریها ، پرهیز از خواهش ها ، برآوردن نیازخواهنده

کمال فرد باشد اندر سه چیز        یکی صبربرمشکلات ، ای عزیز

برآوردن حاجت خـواستار         خوداز خواستاری نمــودن فرار

 

نقل از صفحه 54 از کتاب هزارگوهر منتخب از کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه  مترجم سید عطا ء الله مجدی

/ 0 نظر / 36 بازدید