آهنگ زندگی

     

من شايسته تشکر هستم و هرزمان که ديگران سپاسگزارم هستند ، با آغوش باز تشکر آنهارا می پذيرم و هرگز بارد آنها ارزش خودرا پايين نمی آورم .

در هرروز کارهايم را به ترتيب اولويت انجام می دهم .

در انجام هرکاری نهايت عزت نفس را دارم چرا که ارزش خودرا می دانم و خودرا باوردارم.

اشتباهات و ناکامی ها باعث رنجش من نمی شوند اين شکست ها نشان دهنده عدم کمال من هستند و باور اين جمله که انسان جايزالخطا ست .

من خودرا دوست دارم زيرا که شايسته دوست داشتن هستم .

مجله موفقيت شماره 53 سال 81

گفته های بيهوده را فرو گذارو بيش از آنچه نيازمندی سخن مگو.

حضرت محمد

ميانه روی و اندازه نگه داشتن ، کمال طبيعت آدمی است

کنفوسيوس

چنان زندگی کن که وقتی فرزندانت درمورد عدالت ، توجه و راستی فکر می کنند به ياد تو بيفتند.

شوخی کن و لطيفه بگو اما برای سرگرمی و تفريح ، نه آزار و اذيت ديگران .

به خاطر داشته باش که مهمترين اصل در روابط خانوادگی و ارتباط کاری اعتماد و اطمينان است .

هميشه لبخند بزن زيرا در عين اينکه هزينه ای در برندارد ، نمی توان قيمتی برای آن تعيين کرد.

تسليم و رضا در برابر حوادث علاج ناپذير ، مهمترين توشه سفر زندگی است .

شوپنهاور

نيکی چيزی است که بيش از هرچيز مردم را خلع سلاح می کند.

لاکودر

 

/ 0 نظر / 4 بازدید