دربستردرون بخش سی و دوم

دوزخست این نفس ودوزخ اژدهاست       کوبدریاهانگرددکم و کاست

صوفیان مبدا و سرچشمه ی صفات نکوهیده ی انسان را نفس می گویند ، ابن عربی آن را به صفات معلول بشری تعریف می کند ومعنی معلول به نظر او هر امری است که حق تعالی در آن امر مشهود بنده نباشد پس می توان گفت هرصفت یا عملی که با غفلت از خدا عارض شود یا صورت گیرد نفس است ، دوزخ نزد مولانا صورت نفس و تجسم احوال و اخلاق اوست وآتش دوزخ نمودارقهرخدای تعالی است و بنابراین مانندآتش حسی نیست که آب جویها و دریاها آن را خاموش تواند کرد ، کشتن این آتش تنها بوسیله ی نورو لطف خدا میسرتواند شد.

 

نقل از صفحه484--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد دوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

 

 

شرط صحت ادارک و دریافت اشیا و اشخاص چنانکه باید و بدانگونه که هستند ، استقامت نظرو دوری انسان ازدوستی و دشمنی و هرگونه غرض است و تاوقتی که انسان ازاین جنس آفت ها رهایی نیافته است ، نمی تواند به صحت فکر و درستی نظر خود مطمئن باشد وهمچنانکه دوستی و محبت عیبها و نقائص می پوشد و گاه نیز موجب آن است که آدمی بسیاری از امور ممتنع و صفات نابوده و کارهای ناشدنی رانسبت به محبوب خود از روی قطع و یقین و دورازهرگونه شک و ترددخاطربپذیرد و بدفاع از آن برخیزد . بغض و دشمنی نیز روپوش نیکیها و کمال خوبیهاست و گاه سبب آن می شود که صفات و اعمال پسندیده ومحقق و انکارناپذیرکسی را که دشمن می دارد بی هیچ شک و ریبی انکارکندودرراه اثبات عقیده خودبه جستجوی شواهد و قرائن و تحریف حقایق کمربندد و دلیل های شگفت ازخود برانگیزد تابتواند هوای نفس خویش را کامیاب سازد وچه بسا که آدمی دراین دوحالت قصور می کند که عمل نیک و درخورآفرین ویا اجراخروی انجام می دهد واز اینرو به هنگام توفیق درباطن خشنودی کامل احساس می کند بی خبر از آنکه به هرحال اسیرهوی و تسویل نفسانی و بازیچه ی اندیشه وسودای فاسد بوده است.

 

نقل از صفحه511-512--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد دوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

 

 

تجسم : مجسم شدن ، تناورشدن ، بصورت جسم درپیش جسم نمایان شدن،

عارض : عرض کننده ، عرض دهنده ، پیداشونده ، و نیز به معنی چهره و رخسار و گونه

میسر: آسان ، آماده و فراهم ، آسان کرده شده

مشهود : حاضر شده ، دیده شده ، آنچه دیده شود ، آنچه برآن گواه شوند ، به معنی روز جمعه وروز قیامت نیز گفته شده

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید