ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤

نکته های شیرین و عبرت انگیز دررابطه با ازدواج بخش چهارم

با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش .

سینکا لویس

خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید.

پاستور

ازدواج کنید ، به هروسیله ای که می توانید ، زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد ، و اگرگرفتار یک همسر بدشدید فیلسوف بزرگی می شوید .

سقراط

قبل از رفتن به جنگ یکی دوبار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعاکن ،

یکی از دانشمندان لهستانی

مطیع مرد باشید تا او شمارا بپرستد .

کارول بیکر

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هرچه پیرتر شدم برای او عزیزترباشم .

اگا تا کریستی

هرچه متاهلان بیشتر شوند جنایتها کمتر خواهد شد .

ولتر

هیچ چیز غرورمردرا به اندازه شادی همسرش بالا نمی برد چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند .

جانسون

  ادامه دارد

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :