ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥

تخريب

به زحمت می توان شهر خوبی را ساخت اما می توان در يک ساعت آ ن را از دست داد . پس بايستی راه های نگهداری شهر از زلزله را نيز آموخت

بخشش

درصورتی که شهروندان خطاهای جزئی همديگررا ببخشند می توانند دوست هم باقی بمانند.

پيش گيری

درست است که نمی توانيم زلزله را پيش بينی کنيم ولی می توانيم از آسيب های آن پيش گيری کنيم .

بهترين راه فرار

بهترين راه فراراز مشکلات شهری حل کردن آنها به دست شهروندان است .

انعکاس زندگی

هم چنانکه تنها در آب آرام است که عکس هرچيزی قابل رويت است فقط در شهر آرام است که می توانيم انعکاس زندگی را تماشا کنيم .

پشت صحنه

پشت صحنه ی هر شهر سالمی  شهروندانی قراردارد که به شهر خود بها می دهند

اقدام جزئی

شهر سالم و زيبا ناشی از اقدامات جزئی شهروندان است

شهرخوب

شهر خوب يافتنی نيست بلکه ساختنی است شهر خوب را شهروندان خوب می سازند در حاليکه خود نيز به همراه آن ساخته می شوند

نقل از کتاب شهر خوب و شهروند خوب تاليف دکت رغلامحسين عدالتی چاپ اول پائيز سال ۸۳

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :