ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: علی روحی - سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥

آداب طلايي شهر نشينی

     

 

شهر سالم

روی تابلويي نوشته شده است :

اگر جسم سالمی می خواهيد ورزش کنيد

اگر روح سالمی می خواهيد بخنديد

اگر شهر سالمی می خواهيد شهرتان را تميز نگه داريد

وارد نشويد

در يک کتاب قديمی نوشنه شده است

اگر نمی دانيد چگونه در شهر زندگی کنيد بهتر است به آنجا وارد نشويد

چگونه زيستن

درسر در شهرداری نوشته شده است

شهر نشينی افتخار نيست ، بايستی چگونه زيستن در شهر را بياموزی

بهترين و بدترين

وقتی بهترين چيزهای خودرا به شهر هديه می دهيد آن نيز متقابلا بهترين های خودرا نصيب شما می کند . وقتی بدترين چيزهای خودرا به شهر هديه می کنيم آن نيز بدترين زندگی را به شما تحميل می کند.

نقل از کتاب شهر خوب و شهروند خوب تاليف دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول سال 83

 

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :