ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: علی روحی - شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

خطرناکترين وضعيت

گفت : خطرناکترين وضعيت برای يک شهر چيست؟

گفتم : زلزله

گفت : نه

گفتم : بيماری وبا

گفت : نه

گفتم : خطر سيل

گفت : نه

گفتم : راه بندان

گفت : نه

گفتم : شيوع اعتياد

گفت : نه

گفتم : وجود افراد جنايتکار

گفت : نه

گفتم : جواب سوال را نمی دانم

گفت : خطرناکترين وضعيت برای شهر وجود شهروندان بی تفاوت است آنها خانه هايي می سازند که در مقابل زلزله استحکام ندارد، چنان بدون بهداشت زندگی می کنند که در مقابل بيماری ها امان ندارند ، در مسيری تفريح می کنند که برای فرار از سيل زمان ندارند ، و چنان به آموزش و تربيت فرزندانشان بی اهميت می شوند که از انواع ناهنجاری ها ی اجتماعی از جمله اعتياد و جنايت و دزدی امان ندارند.

نقل از کتاب شهرخوب و شهروند خوب تاليف دکتر غلامحسين عدالتی چاب اول سال 83

 

     
علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :