ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: علی روحی - دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥

انديشه های بزرگان

 

من هرروز در تمامی زمينه ها بهترو بهتر می شوم.

نقل از صفحه 54کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ما همه بازی های ذهنمان را انجام می دهيم ... آينده را از اکنون می سازيم

((جان لندن)) نقل از صفحه  55کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ذهن من است که باعث اتفاق افتادن همه چيز می گردد.

((جان لندن)) نقل از صفحه  55کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

گمان می کنيد شما کيستيد ؟ يک فوق ستاره ؟ پس حتما هستيد.

((جان لندن)) نقل از صفحه  56کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

هيچ چيزی موفقيت آورتر از موفقيت نيست .

نقل از صفحه  57کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ما با متمرکز شدن برآنچه می خواهيم ، کاملا فراموش می کنيم که قدر چيزهائی را که قبلا بدست آورده ايم بدانيم چرا خودتان را درگير آنچه نيستيد می سازيد ؟ همه ما در عرصه هائی شکست خورده ايم و اين را در شان خود نمی دانيم، بياموزيد که پيروزيهای هرچند کوچک حال و گذشته تان را به خودتان ياد آوری کنيد ، به دنبال چيزهائی بگرديد که به شما درمورد خودتان احساس قدرت ، پيروزی ، و موفقيت می دهد ، قدر تمام چيزهای کوچک و بزرگ را بدانيد و از آنها برای ايجاد ارتعاشات موفقيت و پيروزی در همين حالا استفاده نمائيد تا موفقيت های آينده به طرف شما کشيده شوند . قدر دانی بويژه زمانی موثر است که شمادر تلاش برای رسيدن به اهداف جديد هستيد.

نقل از صفحه  57کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ويژگی های مثبت شما درست مثل ويژگيهای منفی تان واقعی هستند ، با احساس سربلندی به پيش برويد ، احساس بزرگی و موفقيت کنيد ، بگذاريد که ذهن تان برای دقايقی برموفقيت هائی که قبلا داشته ايد مکث کند ، اين تکنيک می تواند  درمورد تمامی اهداف ، نه فقط درمورد يک زمينه معين ، بلکه به شيوه ای کلی به کاررود.

نقل از صفحه  60کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

هيچ چيزی موفقيت آورتر از موفقيت نيست و شما قبلا در زمينه های متعددموفق بوده ايد.

نقل از صفحه  62کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

قدر داشته های تان را بدانيد ، قدر داشته های تان را بدانيد ، قدر داشته های تان را بدانيد. خودآگاهی واقعيت را ايجاد می کند و شما خود آگاهی را.

نقل از صفحه  63کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ازچيزی که کناره می گرفتيم مارا ضعيف می ساخت تا اينکه در يافتيم آن چيز خود ما بوديم.

((رابرت فراست))  نقل از صفحه  124کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

زندگی سرشار از نااميدی ها ، غصه ها ، شکستها ، و مشکلات گذرا است ، و اگر ما مراقب نباشيم آنهابراحتی می توانند مارا درگير خود سازند.

نقل از صفحه  124کتاب قدرت ذهن در قرن 21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول


 


 


 

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :