ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: علی روحی - دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥

صبورباش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفيق است .

     

 

يا درست حرف بزن يا عاقلانه سکوت کن .

ژرژهربرت

هميشه صراحت بيان داشته باش و با قدرت حرف بزن .

فلمز

اگر می خواهی خوشبخت باشی جز آنکه برايت مهياست آرزو مکن .

لارشفوکولد

هرکه بيشتر بترسد سخت تر به شکست دچارمی شود .

حضرت علی

سعادت عادت است آن را پرورش بدهيد .

آلبرت هوبار

سعادت آن است که انسان دنيا را همان طور که آرزو می کند ببيند.

کورتور

محترم بودن نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است .

مادام دامبر

انسان در کارديگران عاقل تر است تا درکارخويش .

لادوشفوگولد

تنها هديه دادن مهم نيست سليقه در انتخاب هم مهم است .

دانته

کسی که سکوت می کند از خطر برحذراست .

مثل آفريقائی

صبورباش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفيق است .

حضرت محمد

وقتی خداوند برای بنده ای نيکی خواهد حاجت های مردم را در دست او قرارمی دهد.

حضرت محمد

 

 

 

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :