ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
» ساقیا آمدن عید :: یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩٦
» شراب خورده :: پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩٦
» بیک کرشمه :: چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٦
» نبود نقش دوعالم :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٦
» خمی که ابروی شوخ تو :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٦
» ای قصر دل افروز :: یکشنبه ۱۱ تیر ،۱۳٩٦
» تا درره پیری :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳٩٦
» دربستردرون بخش شصت و دوم :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٤
» دربستردرون بخش شصت و یکم :: یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳٩٤
» دربستردرون بخش شصتم :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩٤
» دربستردرون بخش پنجاه و نهم :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٤
» دربستردرون بخش پنجاه و هشتم :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳٩٤
» دربستردرون بخش پنجاه و هفتم :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و ششم :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و پنجم :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و چهارم :: یکشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و سوم :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و دوم :: یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاه و یکم :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش پنجاهم :: چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش چهل و نهم :: چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش چهل و هشتم :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۳
» دربستر درون بخش چهل و هفتم :: شنبه ٩ فروردین ،۱۳٩۳
» دربستردرون بخش چهل و ششم :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش چهل و پنجم :: شنبه ٧ دی ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش چهل و چهارم :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش چهل و سوم :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش چهل و دوم :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش چهل و یکم :: شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٢
» دربستردرون :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش سی و نهم :: شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش سی و هشتم :: یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٢
» دربستردرون بخش سی و هفتم :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و ششم :: شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و پنجم :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و چهارم :: چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و سوم :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و دوم :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩۱
» نکته ها و اندیشه ها بخش سی و یکم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی ام :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش بیست و نهم :: شنبه ٤ شهریور ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش بیست و هشتم :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش یکصدو بیست و هفتم :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و دوم :: شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی و یکم :: سه‌شنبه ۸ فروردین ،۱۳٩۱
» دربستردرون بخش سی ام :: شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و نهم :: چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و هشتم :: چهارشنبه ۱٤ دی ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و هفتم :: شنبه ۳ دی ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و ششم :: شنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و پنجم :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و چهارم :: یکشنبه ۱ آبان ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و سوم :: دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیست و دوم :: یکشنبه ۳ مهر ،۱۳٩٠
» دربستر درون بخش بیست و یکم :: یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش بیستم :: یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش نوزدهم :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش هیجدهم :: پنجشنبه ٢۳ تیر ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش هفدهم :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳٩٠
» دربستر درون بخش شانزدهم :: شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش پانزدهم :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» دربستر درون بخش چهاردهم :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش سیزدهم :: شنبه ٦ فروردین ،۱۳٩٠
» دربستردرون بخش دوازدهم :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش یازدهم :: یکشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش دهم :: شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش نهم :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش هشتم :: شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش هفتم :: دوشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش ششم :: یکشنبه ٥ دی ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش پنجم :: سه‌شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٩
» دربستر درون بخش چهارم :: پنجشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش سوم :: یکشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٩
» دربستردرون بخش دوم :: سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳۸٩
» دربستردرون- بخش اول :: دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٩
» درکوی جانان بخش آخر :: چهارشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (71) :: یکشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (70) :: شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (69) :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (68) :: شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩
» درکوی جانان(67) :: دوشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (66) :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٩
» درکوی جانان (65) :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩
» درکوی جانان(64) :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (63) :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (62) :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (61) :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (60) :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (59) :: دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸۸
» درکوی جانان -58 :: شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۸
» درکوی جانان (57) :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (56) :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (55) :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (54) :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (53) :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (52) :: چهارشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (51) :: چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (50) :: چهارشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (49) :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٧
» تسلیت به مناسبت درگذشت استاد فرزانه آقای علی الله وردیخانی :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (48) :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (47) :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (46) :: دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٧
» درکوی جانان (45) :: دوشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٧
» درکو ی جانان (44) :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (43) :: چهارشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۴۲) :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۴۱) :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۴۰) :: چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۹) :: چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۸) :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۷) :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۶) :: شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۵) :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۴) :: یکشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۳) :: پنجشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۲) :: شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۱) :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۳۰) :: شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۲۹) :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۲۸) :: دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۲۷) :: یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۶) :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۵) :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۴) :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۳) :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۲) :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۱) :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۲۰) :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۱۹) :: شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۱۸) :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۱۷) :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۱۶) :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۱۵) :: دوشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٦
» درکوی جانان (۱۴) :: چهارشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٦
» درکوی جانان(۱۳) :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۱۲) :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۱۱) :: چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥
» در کوی جانان (۱۰) :: پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥
» درکوی جانان (۹) :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۸) :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۷) :: یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان (۶) :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۵) :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان(۴) :: یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥
» درکوی جانان (۳) :: سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥
» درکوی جانان (۲) درحد اعلی :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
» درکوی جانان (۱) مردان الهی :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا(۳۳) راه مخصوص :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۳۲) عملکرد موفق :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
» کارمنددانا سازمان توانا (۳۱) راز موفقيت :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۳۰) اشتباه کوچک :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
» کارمند دانا و سازمان توانا (۲۹) عرش اعلا :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۸)۱+۹مهارت :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۷) رازنشاط :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۶) ارتقا شغلی :: جمعه ۳ آذر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا ساز مان توانا (۲۵) بذر اميد :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا(۲۴) يک اصل مهم :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۳) کارمند بزرگ انديش :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۲) راه حل ها :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا(۲۱) خلق فرصت ها :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۲۰) تماشاچی :: چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۹) :: پنجشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۷) گوش دادن فعال :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا و سازمان توانا (۱۶) فکر :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۵) ارزش وقت :: شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۴) انگیزه کاری :: دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۳) ايده های جدید :: سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۲) بهره وری :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۱) موج :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۱۰) لبخند :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۹) سازمان سالم :: دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۸) دفن استعدادها :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۷) با سی روش :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۶) برخورد منطقی :: جمعه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۵) چهره شاد :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا (۴) لذت زندگی :: جمعه ۳ شهریور ،۱۳۸٥
» کارمنددانا سازمان توانا (۳) هنر خلق خاطرات :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٥
» کارمند دانا سازمان توانا(۲) ايستگاه زندگی :: جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٥
» کلام معصومين (۷) :: یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٥
» غزل يازدهم :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٥
» کارمنددانا و سازمان توانا(۱) نحوه برخورد :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٥
» غزل دهم :: پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٥
» کلام معصومين (۶) :: دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥
» غزل نهم :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
» کلام معصومين (۵) :: دوشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٥
» آیینه :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
» جان من سهل است جان جانم اوست دردمند و خسته ام درمانم اوست :: چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥
» کلام معصومين (۴) :: دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥
» غزل هشتم :: شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥
» حال و احوال :: پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥
» آداب طلايی شهر نشينی :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥
» ازدردرآمدی و من از خود بدرشدم :: جمعه ٩ تیر ،۱۳۸٥
» کلام معصومين (۳) :: پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٥
» کلام معصومين :: سه‌شنبه ٦ تیر ،۱۳۸٥
» شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ :: شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥
» می سوزم :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥
» آداب طلای شهر نشينی :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥
» جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» جمعه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» آداب طلايی شهر نشينی :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» عشاق واقعی :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» جمعه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» آهنگ زندگی :: شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥
» جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
» محنت و غم :: دوشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٥
» گذرزمان :: سه‌شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٥
» اندطشه های بزرگان بخش دوم :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
» اندیشه های بزرگان بخش اول :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
» نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش پنجم :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤
» نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش چهارم :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤
» نکته ای شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش سوم :: یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤
» نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش دوم :: یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤
» نکته ای شیرین و عبرت انگیزی درمورد ازدواج بخش اول :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٤
» چسبیدن به میز :: شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٤
» ناله عشاق :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤
علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :