ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - دوشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٥

عـــــــزیزیم آی قارداش

قاشین اوجـــو یای قارداش

اولسه باجــــی لار اولسون

هئچ دئمه سین وای قارداش

درطول تاریخ زندگی انسان ، فداکاری و ازخود گذشتگی زنان درحد متعالی به اوج خود رسیده است ، ازجمله فداکاریها ی مهم و به یاد ماندنی فداکاری ها و ازخود گذشتگی های خواهران به نفع برادران است ، برادران درهرشرایط و سختی که داشته باشند خواهران به استقبال آن سختی می شتابند و حاضرند درسخت ترین شرایط به یاری از برادران برخیزند و بخاطر رفاه و خوشی برادران جان خودرا به خطر اندازند و این نمونه ای از عاطفه و مهربانی خواهران نسبت به برادران است ، شرکت در داغ برادربرای خواهر بسیار سخت و ناگواراست دنیای خواهر با دنیای برادرفرق ها دارد ، دغدغه خواهر برای حل مشکل برادر از ته دل است ، فرهنگ ما مملو از این فداکاری و ازخود گذشتگی هاست ، بایاتی ها اینگون مسائل را بصور ت عمیق مورد بررسی قرارداده و مردم را به نیکو کاری و فداکاری بیش از حد درحق یکدیگر دعوت می نمایند ، ترویج به مهر و محبت و چگونه زیستن و ایثار و فداکاری در بایاتی ها موج می زند بندبند این ابیات درس فداکاری و ازخود گذشتگی است درهرجا ایثار باشد در آن مکان پای خانم ها درمیدان است ، خانم ها مظهر عشق و عاطفه و ایثارند و نمونه ای بارزبرای عالی تر زیستن می باشند ، و با اعمال و کردار معقولانه شان زمینه های مهر و ایثاررا دردلها زنده می سازند و قلوب را برای اقدامات عاطفی مهیا می نمایند دروجود مبارک خانم ها مفهومی بنام بی خیالی و بی مسئولیتی نیست ، درذره ذره وجودشان مسئولیت و فداکاری رو به درخشیدن است . آری فرهنگ بایاتی فرهنگ ایثار و فداکاری است دراین فرهنگ نقش زنان به مراتب از نقش مردان عالی تر است

 

 

 

 

 

نویسنده: علی روحی - دوشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٥

عزیزیم گول اللــــــر

آغ بئلک لــــر گول اللر

دریاجا عـــاغلین اولسا

یوخسول اولسون گولللر

دردنیای کنونی معیارها و سنجش ها با واقعیت ها منطبق نیست ، توانایی و مهارت جایگاه واقعی خودرا ازدست داده است ، دیدگاه ها و برداشت ها سطحی و زودگذراست ، همه اندازه ها ، ترازو و میزان با باورهای ظاهری صورت می گیرد، میزان عملکرد ،  واقعی و خالصانه نیست ، واکنش افراد در برابر رویدادها و رخدادهای هستی با توجه به اصول و ارزشهای والانیست ، بطور کلی ارزشهای والاتدریجا تقدس خودرا از دست می دهد خوبی ها و نیکی ها با بدی و زشتی ها معاوضه شده اند و درجایگاه واقعی خود قرارندارند ، انسانها براساس ظواهر قضاوت می نمایند و اگر کسی دارای ثروت و مال و منال بیشماری باشد دربین مردم از ارزش و احترام خاصی برخورداراست و حرفش برای اکثر مردم حجت است و دیدگاههاو الگو سازی ها براساس رفتار و عمل او است و مردم درکارها یش از او تقلید می کنند و گفتار و کردار و اقدامات هرچند ناچیز او برای مردم بسیار و گسترده تلقی می گردد کسی درمورد تفکر و اندیشه و عقل او پرس و جو نمی کند بلکه ثروت و دارئی اش زبانزد همه است ، و همه به او افتخار می کند و درتمام کارها حتی درمسائل جزئی با او مشورت می نمایند و به نظر و عقیده او ارزش ویژه ای قائل اند ، ولی اگر کسی فاقد دارائی و ثروت باشد اگر عقل او به اندازه دریا باشد و تفکر و اندیشه ی او خلاق و سازنده و به نفع منافع همه باشد برای مردم چندان ارزشی ندارد و کسی را توانائی درک او نیست ، گفتار و رفتار و کردار، تصمیمات و موضع گیری او برای مردم اهمیت ندارد ، درحالیکه اینگون افراد سرشار از علم و حکمت و توانائی و مهارت ویژه اند ، تفکرات پویا و سازنده شان برای همگان نجات دهنده است و درزندگی همه موثر است ، اما کو گوش شنوا ، کو بصیرت و بینائی ، مضمون و محتوای بیت بدین معنی است : اگر عقلی همچون دریاداشته باشی ولی فاقد ثروت و دارائی باشی مورد استهزامردمی و برایت خواهند خندید

نویسنده: علی روحی - یکشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٥

با او فاصله زیادی داشتم با کوله باری از  خواسته های متنوع و رنگارنگ به سوی او درحال حرکت بودم ، لنگان لنگان به راه خود  ادامه می دادم از دور نظاره گراوضاع بودم دمی به خود فرو رفتم تا از درون پی به  برون برم ، یک چیزی درحال غوغا و فریاد بود به دنبال راهی برای رفتن بود ، هرچقدر  تلاش می کرد محلی برای عبور پیدا نمی کرد تمام راه ها بررویش مسدود به نظر می رسید  درتنگنا قرارگرفته بود ، مشغول جنگ و جدال با آن شی بودم آن شی دردرونم فریادمی زد  ولی حواس من درجای دیگر پرسه می زد با این پیچ و خم های داخلی همچنان به مسیرخود  ادامه دادم ، سرانجام به محلی رسیدم وبه میکده ای برخوردم دیدم عده ای را که جام می  برسرکشیده بودند و مست و مبهوت بودند از خود بیخود شده بودند مستانه درحال رقص  وآواز بودند ، مجلس گرمی داشتند  به روی هم گل و نقل و نبات می پاشیدند ، و  گاهی اوقات اسراری از ناشناخته ها به همدیگر بیان می کردند ، من همچنان سردرگم  ایستاده  و تماشاگر آنها بودم می خواستم داخل بزمشان شوم ، ولی راهم ندادند،  با یکی شان وارد مذاکره شدم درخواست کام نمودم ، اوبادقت به چهره ام نگریست بعداز  اندک مکثی گفت : درچهره ات نشانی از فریب و ریا دیده می شود  نیازی به بحث  بیشتر نمی باشد تو نمی توانی وارد بزم ما شوی ، تو رقاصی را متوجه نمی شوی  ،  تو معنی و مفهوم مستی را بدرستی  درک نکرده ای ، می دانم مرید مایی و طالب راه  ، ولی هنوز به مانرسیده ای  ، هنوز من و منیت دروجودت شعله وراست  ، با  ما نیستی  ، درجمع ما شور نوای خاصی وجود دارد  ، دربزم ما موسیقی هست ،  مطربان و نوازندگان می زنند و می خوانند ، و از صدای گرم وشورانگیز موسیقی مست می  گردند ، و حال می کنند و ازحال به جاهای مخصوصی دست یافته اند ، و به لذت های دست  می یابند که باورآنها برای تو غیرممکن است و چه بسا نتوانی آنهارا قبول کنی ، گفتم  من هم  موسیقی و آواز را دوست دارم و یک چیزهایی درک می کنم ، بدون شعر وآواز  ادامه زندگی برایم غیرمقدور است ، هرچقدر سعی کردم قانع اش کنم تا وارد بزمشان گردم  نشد که نشد ، من از او بیگانه بودم او غیرخودی را به محفلش راه نمی دهد باید خودی  شد و آنچنان شد تا بتوانی خودرا در او هضم سازی ، فانی شدن دراو هم کارسختی است ،  با چهره غمناک درگوشه ای ماندم واز دور اعمال آنهارا کنترل می کردم دلبران درحال  رقص و پایکوبی بودند ، آواز عشق می خواندند ، شورو حال خاصی در آن جمع حاکم بود ،  اگراز عشوه ها و ناز های آن دلبر مستانه بگویم حالتان دگرگون می گردد  این  دگرگونی و تحولات داغونت می کند بگذریم  آن دلبر مستانه مرا ازخود راند و  تنهایم گذاشت ، اکنون نمی دانم بادرد تنهائی و فراق و جدائی چه کنم ، چون نی ناله  می کنم شکوه ها دارم از او  ازچرخ گردون گله ها دارم  چه می شود کرد به  راه خود ادامه دادم تا گشایشی و مفتاحی حاصل شود ، من که همه چیزم را به خاطر او  ازدست داده ام چیزی دربساط ندارم ولی تنهادلم باقی مانده است اودرحال تپیدن بود و  پی درپی مرابه سوی وصال فرامی خواند اماوصالی درکارنبود رشته سیم هاقطع شده بود ،  من همچنان دست و پا می زدم از سقوط کردن واهمه داشتم ، دستم به جائی بند نبود ،  بدنبال وصل شدن بودم ولی چون با او فاصله هاداشتم امکانی برای وصل وجود نداشت ، به  اصلاح درساختاردرونی نیازکلی داشتم ، با این اصلاحات جزئی و کوچک نمی توانم کاری از  پیش ببرم ، من هنوز معنی و مفهوم واقعی می را بخوبی نمی فهم چه رسد به سایر مفاهیم  و مواردعینی و عملی ، شرم هم خوب چیزی است با این معلومات اندک و شناخت هائی جزئی  می خواهم داخل مجلس بزم او شوم ، او حق داشت  مانع ام شود ، دنیای من با دنیای  او فاصله ها دارد  رویاهای من با رویاهای او همخوانی ندارد ، به خود آمدم تا  خودم را درحدتوانایی بااو تطبیق دهم ، اما اجرای این هم آهنگی برای من به این آسانی  ها هم نیست همانند اجرای لایحه خدمات کشوری ( هم آهنگی حقوق  کارکنان دولت )  بدلیل زِیاده خواهی بعضی از سردمداران برای دولت امکان پذیرنیست ، اگر بخواهم  دوباره اتصال برقرارشود باید کارهای زیادی انجام دهم ، البته به آن اندازه ای  نرسیده ام تا اقدامی انجام دهم شوریدگی هم معنی ومفهم خاص خودرا دارد آن هم بریدن  از خواهش های مادی و معنوی است ، دراین امر هم میزان و سنجشی نهفته است ، بنابراین  اگر همه چیز را ازدست بدهم باز هم از او فاصله گرفته ام ، آنچه که او می خواهد  نیستم باید همانند او باشم و براساس ضوابط ومقررات او حرکت کنم اگر نباشم امکان  برقراری مجدد اتصال از محالات است ، درپیش خود بدنبال راه حل نهایی بودم تابتوانم  خودم را از این گرفتاریها و شقاوتها رهائی دهم ، سیلی از یک طرف درجریان بود باد هم  درحال وزش ، طبیعت همچنان طبق روال به کارخود ادامه می داد گل هم درحال رویش  وشکوفائی و دادن بو و عطر دلاویز ، فعل و انفعالات در طبیعت برای من درس بزرگی بود  تا راه واقعی خودرا بیابم سعی کردم بار دیگر اتصال را برقرارکنم بازهم وصل نشد این  بار نقص فنی داشت ، باید سیم های درون خودرا ترمیم کنم او مقصر نیست ، من نمی توانم  دریافت کنم من مشکل دارم  من آمادگی ندارم ....

نویسنده: علی روحی - شنبه ۱ آبان ،۱۳٩٥

ای کاش دردل انسان افسانه ای بنام سوختن  وجود نداشت ، ای کاش دل انسان آینه بیداری و استقامت و سرزمین صفا و یکرنگی نبود ،  ای کاش قضیه ای بنام تفکرو اندیشه و تصورات  ازاول وجود نداشت ، ای کاش موضوعی  بنام گم شده درهیچ جای عالم هستی مطرح نمی شد ، ای کاش این دل تنگی ها آدمی را  درهاله ای  از انفجار فرو نمی برد ، ای کاش زمانه وجود و مفهوم خارجی نداشت ،  ای کاش حسی بنام خواسته ها و آمالها وآرزو های بی نهایت درسرشت انسان وجود نداشت ،  ای کاش خصومتها و کشمکش های زندگی جای خودرا به آرامش و صفا می داد ، ای کاش آدمی  آنچنان توانایی وقدرت تسلط کامل برنیروهای نامرموز و ناشناخته طبیعت را درخود داشت  ، ای کاش تمامی مجهولات عالم هستی به معلومات مبدل می شد ، ای کاش آنچه که انسان می  خواست واراده می کرد در آن واحد به آن می رسید ، ای کاش پدیده ای بنام محدویت   برای انسان درعالم وجود نداشت ، ای کاش انسان قدرت تسلط برنیروها و خواسته های بی  نهایت خودرا دردرون داشت ، ای کاش مفهومی بنام نورو ظلمت درجهان هستی وجود نداشت ،  اما چه می شود کرد همه اطن مفاهیم وجود عینی دارند ، هم نور وجود دارد هم ظلمت   ، و هم موجودی بنام انسان پا به عرصه هستی نهاده است و دلی دارد و سوزی ، و خواسته  ای دارد و آرزوهایی ، همه اینها بی نهایت و مهارنشدنی است ، با این واقعیت های  موجود چه کنیم ، با این سوختنی دل چه می توان کرد ، با این ازخود بیگانه شدن ها و  یا به خود چسبیدنها  چه کنیم ، مگر می شود جلو حرکت  پدیده های طبیعت و  تحولات  درونی آنرا  مانع شد ، مگر می شود از جاری شدن آب رودخانه ها ویا  طلوع و غروب خورشید عالمتاب جلو گیری بعمل آورد ، مگر امکان دارد ازرشد و شکوفای گل  درزمان خودش ویا از پژمردگی آن دردوره خاص خود ممانعت کرد ، مگر می شود جلو حرکت  درونی زمین را گرفت ، مگر می شود جلو حوادث و اتفاقات ناگهانی ورویدادهای خاص عالم  هستی را گرفت و از آنها خواست که بروند و دیگربرنگردند ، خوب می دانیم که اینگونه  خواسته ها غیرعملی است ، پس با این نیروی درونی که ما را مداوم  سرزنش می کند  و اضطرابات و پریشانی مارا چندین برابرکرده است چگونه مقابله کنیم ، چگونه می  توانیم خودرابه بی خیالی زنیم و هراتفاقی که درپیرامون مان می افتد عکس العملی از  خود نشان ندهیم ، مگر می شود ، پس با سوداگریهای دل چه کنیم ، با موجی که درسینه  مان هست چگونه برخورد کنیم و باآن نیرویی که مارا واداربه کارهای خاصی می کند چه  کنیم ، اصلا چرا زنده هستیم و هدف مان از زنده ماندن چیست ؟ و چه برنامه هایی برای  ادامه زندگی خود تدارک دیده ایم ، آیا برنامه ای هم داریم ، یا بدون برنامه و بی  هدف همینگونه به حیات خود ادامه می دهیم و از این زندگی چه لذتی می بریم وآیا معنی  و مفهوم واقعی آن را شناخته ایم و تا چه حدی خودمان را شناخته ایم و این شناختها چه  نتیجه ای را درپی داشته است ، چرا دروجودمان تضادها و ستیزهای داخلی مداوم موج می  زند و این ستیز ها مارا به کدام طرف سوق می دهد آیا باعث حرکت و رشدمان می گردد یا  زمینه های انحطاط و شقاوت را برای مان فراهم می سازد.

نویسنده: علی روحی - چهارشنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٥

اوبه ظاهر گشت عاشق ولی ما به معنی سوختیم

دربلندای کوههای سربه فلک کشیده ایستاده  بودیم با پنجره چشمانمان به پایین و بالانظاره گربودیم به تناسب درک و احساسمان  دیدنی های زیادی دیدیم چه بساسوخته دلانی بود درآتش هجران با شورو شوق خاصی جانانه  می سوختند شمع و پروانه هم به شیوه خاصی اوضاع و احوال را ازدور کنترل می کردند  آنها هم اهل دل بودند و حرفهای زیادی برای گفتن داشتند به زبان بی زبانی درحال  تکریم سوختگان بودند دنیای دیگری بود درآنجا حال بود نه قال عینک دیدمان به سوی  پنجره دیگرچرخاندیم درآن پنجره عاشقانی را دیدم که لخت و عریان بودند قدم زنان از  پایین  قله به سوی بالامی آمدند ولی دربرابر راهشان خارها و سنگلاخ های صعب العبوری  وجود داشت فضای خاص و سختی درکوهستان حاکم شوده بود برف و بوران از تمام جوانب  برابدان عریانشان بدجوری هجوم آورده بود از سرماداشتند می لرزیدندولی شعله های  درونشان برسرمای سخت کوهستان غلبه یافته بود از سرماو سختی های آن هراسی به دل نمی  دادند سرسختانه به سوی بالادرحال حرکت بودند انگار هیچ موانع سرسختی قادر به توقف  آنها نبود گام به گام آمدند و به عشاق واقعی مستقر د رکوهستان پیوستند باردیگر عینک  دیدمان را برروی پنجره دیگر تنظیم کردیم دراین پنجره عجب اوضاعی بود مجلس بزمی برپا  شده بود رقاصه ها می رقصیدند مطربان آوازمی خواندند نقل و شیرینی برسرو روی هم می  پاشیدند کار شان شبیه به مجلس عروسی بود خدا نصیب همه بکند مشتاقانه داخل بزمشان  شدیم انگار دنیارا به ما دادند درآنجا حال بود حال ، حالی که به ما دست داده بود  باجملات قابل توصیف نیست باید به آن حال برسی و...

نویسنده: علی روحی - سه‌شنبه ٢٧ مهر ،۱۳٩٥

من هنوز تورا دارم یعنی چه در این کلمه تو  داشتن چه رازی وجود داردآیا به مفهوم این است که من نوعی عاشق  تو هستم و بدون تو  ادامه حیات برایم غیر ممکن است آیا واقعا در عالم ماده و دوستی های دنیوی چنین چیزی  واقعیت دارد و معقولانه و منطقی است بروید با دقت کامل تاریخ عشاق و دل دادگان را  نسبت به همدیگر ازهرلحا ظ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهید نکات جالب و باریکی  را خواهید یافت و درمیان امواج ابرها و تلاطم دریا و اقیانوس بیکران عشق و دل تنگی  ها واحساس عشق ورزیدن ها نسبت به همدیگر خیلی چیز هارا خواهید یافت و دراین یافتنی  ها اسرارزیادی هستش یک روز مجنون وار بخاطر لیلی در کوه و بیابان می گردیم و از کوی  و برزنی نام و نشان اور امی پرسیم تا به لیلی خودبرسیم و زمانی دیگر همچون فرها د  به دل کوهی می رویم و آن را می کنیم تا از طریق آن به شیرین خود برسیم چر این همه  تشنه وصالیم و دراین وصلت ها چه چیزی را می خواهیم در لحظه وصال چه حالتی داریم بعد  از آن چه حالی خواهیم داشت  انسان جویای لذت است به هیچ وجه از لذت بردن و کام  گرفتن سیر نمی گردد وقتی به یک لذتی دست می یابد به زودی از آن لذت سیر می گردد به  دنبال کامی دیگر است پس این کامها و لذتها در لیلی دنیوی وشیرین دنیوی وجو ندارد  باید به دنبال لیلی و شیرین دیگری باشیم آری من هنور تورا دارم چون بدون تو احساس  لذت نمی کنم  در قرب و جوار تو احساس لذت می کنم و نفس راحت می کشم برای رسیدن به  این وصال و راحتی مشقات زیادی را باید طی کنیم و....نمی  دانم در عشق چه حکمتی وجود دارد این همه انسانهارا ازخود بیخود می کند و به سوی  خودش جذب می کند ودنیایی دیگربرای آدمی می سازد عاشق واقعی به گونه ای است به عاقبت  کارها نمی نگرد و فرجام هستی را درک نمی کند زوایه و دید او با نگرش مردم معمولی  فرق دارد عشق خون ریز است عشق می شکنند عشق درمان و داروئی ندارد مبتلایان به آن  هرگز به آرامش و آسایش دنیوی نمی رسند عشق دوست و دشمن نمی شناسد ماهرانه می شتابد  می تازد و می برد و نابودش می سازد تارپود عاشق را می سوزاندو از خاکسترش دنیای نو  می سازد دنیایی که در آ،ن به جز شکوفایی و رشد چیزی دیده نمی شود دنیائی که درآن از  ظلم و تبعیض و بی عدالتی خبری نیست دنیائی که درآن صفاو صداقت حرف اول را می زند

نویسنده: علی روحی - دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳٩٥

ساقی از آن  می پیمانه ای برای من خسته و رنجوروامانده  از غم دهر بیاور تا دمی ازخود بی خویشم کند و اندکی به عالم دیگربروم و درآن دیار به سیر و سفر بپردازم و بدوراز عقل و حواس ظاهری به دریای عمیق عشق و معرفت پی ببرم و خودرا از غموم بیکران هستی رها سازم و بساط عشق را در افق های پهناور بگسترانم و درآن  شور و غوغا بسی خوش باشم و دمی حال کنم چه حال بیاد ماندی ، ساقی بیا ر باده  از آن باده ناب  از شراب الست  از آن شرابی که مست و مدهوشم سازد تا بتوانم در شب های محنت واندوه  افق های نور و روشنائی را برروی خود بگشایم تا از اضطراب و نگرانی و تشویش رهائی یابم و به دنبال نور سحرگاهی بگردم و از حلاوت وشیرینی آن به اوج لذت و کامیابی  برسم چه لذتی دوست داشتنی با هیچ چیز قابل مقایسه و سنجش نیست ، در آن زمان که خودرا ازهمه چیز سبک سازم  چه شوریدنی نیکو ، در این می حقیقت  خاصی نهفته است  این باده ناب  است که اندیشه های  باطل و مخرب را از ذهن عاشق دور می سازد و عاشق را به سوی عشق واقعی خود سوق می دهد و آتش در دل عاشق می زند و دل اورا می سوزاند و می سازد اورا ، دراین سوختنی  و ساختنی ها معنی و مفهومی وجود دارد این معنی ها به دریای بیکران معرفت او منتهی می گردد و طالبان واقعی را مست و مبهوت خودمی سازد و با نوشیدن جرعه ا ی از آن اقیانوس بیکران هستی به مستی واقعی روی می آورند و آنچنان مست و از خود بیگانه می گردند که گذشت زمان را فراموش می کنند و گذر زمان برای آنها مفهومی ندارد ، انگار دیروز بود که همه چیز برای آنها مهیابود ولی بایک حرکت شور انگیز و مست کننده تیشه به ریشه خود زدند و خودرا فانی او ساختند ، خدایا چه کنم دیگر طاقت و تحملم از دست  رفته است و گرفتار امواج بیکرانی شد ه ام که وجودم را لرزانده و هستی ام را به سوی نیستی و فنا برده است ، که در این نیستی و عدم خوشی ها و لذتها وجود دارد و اندکی مزه آن را برام چشاندی خوشحالم کردی مدهوشم کردی ، از خود بیگانه ام کردی ازعدم به وجودم رساندی سوزاندی مرا ، گریاندی مرا ، به آتش انداختی مرا ، از همه تعلقات ووابستگی ها رهانیدی مرا ، معنی استقلال و آزادی را دروجود خود حس کردم و تازه فهمیدم که آزاد شده ام از قید و بند رها گشته ام وبی قید و بند و لاابالی شده ام ، وجودم را غارت کرده ام ، اندیشه های منفی ام را به تاراج و یغما برده ام به سوی آسمان حقیقت به پرواز درآمده ام با کبوتران هستی و عاشقان واقعی همدم و هم آوا شده ام ، از عاشق بودن و عشق ورزیدن چه لذتها که نمی برم ، هان ای مردم بیائید  سخنها د ردهان دارم دلم می خواهم از دلبر مستانه برایتان بگویم  و یا از آن محفل  های شور انگیز عشاق و یا از آن بزم ها و جشن وسرورهای شبانه  ویا از پایکوبی  و رقاصی  مرموزانه رقاصه ها  ، و یا از آواز مطربان عشق  و نوازندگان  حق طلب ، دردل گفتنی های زیادی دارم بیائید از آن ناگفتنی ها برایتان بگویم اگر بدانید د راینجا چه خبری هست و چه رازی وجود دارد از همه چیزتان می گذرید  حتی  از جان شیرین  تان و....

نویسنده: علی روحی - یکشنبه ٢٥ مهر ،۱۳٩٥

نمی دانم چه گناهی کرده ام که او ازمن رو برگردانده و راه خودش را از من جدا کرده و او درپی کار خود و من درپی کارخودم ، و لکن کار با کار خیلی فرق دارد همچنانکه  او با من ، به هرجا نظر کردم شکل و شمایل اورا دیدم من به دنبال کام بودم ولی او امتناع می کرد هرچقدر اصرارکردم فایده ای نداشت ، بیش از حد سنگ دل و بی فا شده است ، در میان سنگلاخها و صخره های سخت زندگی درحال جان کندن بودم با این همه مصائب و مشکلات فراوان بازهم درپی گرفتن کام از او بودم ، آری همه چیزم از اوست تنها وجودم از اوست اگر او نباشد وجود من بی ارزش و بی معنی است ، چه کنم که خیلی خیلی آزارم می دهد از ین آزار و اذیت ها و شکنجه های متوالی چه سودی حاصلش می شود ، این بی رحمی ها همچنان ادامه دارد آتش به تارپودم می زند و استخوانهایم را می سوزاند دردل احساس درد و محنت سختی می کنم و تحمل این رنجها و کرب برایم دشوار شده است ، می خواهم فرارکنم می خواهم به جایی روم که درآن دیار خبری از محنت ودرد نباشد ، کوله بار خودم رابستم به سوی مقصدی نامعلوم به راه افتادم منزل به منزل ، کوی به کوی ، دشت به دشت ، بدنبال آنی بودم که اگر به چنگم می افتاد با او حرفها داشتم و دارم چه کنم که دراین محنت آباد ناپایداری و بی وفایی کسی درکم نمی کند من کجا ؟ عدم درک کجا ؟ سوز خاصی دردرون دارم آنچنان می سوزم تا تبدیل به خاکستر شوم دود آتشم همه جارا احاطه کرده است ولی قابل رویت نیست ، می سوزم و باعذاب آن می سازم این سوز و سازها تمام وجودم را فراگرفته است ، کسی را یارای درک آن نیست ازعوام و خواص کمک می طلبم خواص را بامن کاری نیست ولی عوام را بامن کاری هست ، و اما من را با عوام کاری نیست چون آنکه درک کرده ام درک آن  برای عوام سخت است ، دربعضی مواقع تجربه آن را احساس نمی کند درست است که تجربه از کارائی خاصی برخورداراست ، تجربه ناامیدی هارا به امید تبدیل می کند و ناهمواری هارا هموار می سازد ، اگر بتوانم موانعی بیشمار ایجاد شده  را ازجلو پایم برچینم خیلی عالی خواهد شد ازبین بردن آن موانع برایم کار سختی است ولی تراشیدن موانع بیشمار برای او کارآسانی است مثل آب خوردن ، اما رفع موانع و ادامه راه برای من سخت است ، تحمل این سختی ها وجودم را سوزانده  است اما چه کنم که کاری از من ساخته نیست باید فرج او حاصل شود ، من به دنبال او هستم ولی او ازمن فرارمی کند به اندازه چندین کوه  درد وغم دردل رنجورم افکنده است مقابله باآن و ازبین بردن آنها خیلی سخت است ولی امکان پذیر است

نویسنده: علی روحی - یکشنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩٥

ای کاش حرمت بندگی خدا بودن را درخود نگه می داشتیم با این همه  اعمال کریه و ناپسند چگونه می توانیم خودرا بنده خدا تلقی کنیم زمین و زمان خدا  پهناور و گسترده است ، ولی ما انسانهاخودمان را در یک گوشه و کنجی بایکوت کردته ایم و  جرات خارج شدن از آن کنج را نداریم   ، می دانی آن گوشه و کنج چه چیز است همان خود  خواهی و غرور و زیاده خواهی مفرط است ،  دلمان می خواهد همه چیز و همه کس در اختیار و  چشم بسته مطیع فرمان و دستورات ما عمل کنند ، زمین و زمان به نفع ما باشد و روزگار  بروفق مراد ما سپری گردد ،  البته زمین و زمان و طبیعت گسترده و فضاو آسمان نیلگون همه  و همه خودشان را  وقف ما کرده اند ولی ما از آن غافل هستیم و فقط به هواها وزیاده طلبی  های نفس ویرانگر خود متکی هستیم   ، و همه چیز را با معیارها و ضوابط غیرمنطقی  مان سنجش  می کنیم و چه ظلم ها و ستم ها که د رحق همدیگر نمی کنیم  ، واقعا از عملکرد خودمان متاسفم  بدجوری  در غفلت و بی خبری بسر می بریم و اندکی به خود جرات نمی دهیم تا ازاین اوضاع  و احوال برون آئیم هم خودمان را معذب کرده ایم و هم اطرافیانمان را خدا به دادمان  برسد، نمی دانیم چرا از لذایذ معقولانه حیات بی بهر ه هستیم به خاطر چه چیز این همه  همدیگر را زجر و شکنجه می دهیم مگر چه شده است مگر از هم نوع خود چه می خواهیم به  چه دلیل انتظارداریم او به ما خدمت کند او درحق ما خوبی کند پس ما چی، مگر ما انسان  نیستیم چر ا به خوبی ها و سعادتها نمی نگریم چر ا اعمال و رفتار بد و قبیح خودمان  با چسباندن اتهام به دیگران توجیه می کنیم، واقعا فرجام و عاقبت کارمان به کجاخواهد  انجامید تصور این است که شناختی از خدای خود نداریم نماز و روز هامان فقط ظاهری و  برحسب عادت و تکرار فی نفسه است، درمحیطی که همه سربه سجاده می  گذارند و همه روزه می  گیرند و همه ادعای مسلمان بودن می کنند ناهنجاری و بی احترامی و هتک حرمت و گرانی و  تورم بی معنی است پس ای انسان واقعی ما مسلمان واقعی نیستیم ما مسلمان شناسنامه ای  هستیم ایراد و اشکال ا زخودمان و درخودمان می باشد نباید در جای دیگر جستجوکنیم  ، من دیگه از دست این زمانه کلافه شده ام از بی حرمتی ها از حق کشی ها از ستم ها از  خیانت ها از همه چیز ولی هرگز امیدم را ازدست نمی دهم به روشنائی و نور اعتقاد دارم  عمر سیاهی ها و تاریکی ها کم است باید مقاومت کنیم باید سختی ها را تحمل کنیم باید  بی حرمتی های اطرافیان را به فال نیک گرفت و آن را آزمایش الهی تلقی کرد

نویسنده: علی روحی - چهارشنبه ۱٤ مهر ،۱۳٩٥

عـــزیزیم دوز منم

گولو باغدان اوز منم

درده غمه دوزموشم

آیــــرلیقا دوزمنم

 

صبرو تحمل ازجمله رموز اصلی موفقیت است ، درهرشرایطی که باشیم باصبر می توانیم آن را تغییردهیم دردرون انسان نیروهای مقتدری نهفته است اگر هرکدام از این نیروهااز بالقوه به بالفعل در آیند تحولات چشمگیری دروجود انسان بعمل می آورند و نشدنی هارا به شدنی ها مبدل می سازند و انسان را ازحالتی به حالت دیگر سوق می دهند ، انسان آگاه و عاقل در روند کارهایش عجله و شتاب به خرج نداده و با صبر و تحمل با دقت کامل عمل می نماید ، بزرگان عالم در ابیات فوق جوهر کلام را فرموده اند، ابیات فوق مضمونی از درس و عبرت است و راه را ازچاه نشان می دهد دردرون این ابیات زندگی شرافتمندانه و عاقلانه با صبر و تحمل موج می زند ، سیرکردن در باغ و گلستان ، صبرکردن در برابر هجوم ناملایمات و دردهای بیکران زندگی ، اشاره به جدائی و فراق ، تحمل جدائی و فراق برای آدمی بسیارسخت است ، چه کاری می توان کرد به جز صبرو تحمل چاره ای نیست ، صبرو تحمل به معنی کارو تلاش نکردن نیست ، انسان عاقل و کامل به طور مستمر برای نیل به اهداف خود درحال تلاش و کوشش است ، سکون برای او بی معنی است ، انسان عاقل بیهوده خودرا به چاه نمی اندازد و نسنجیده عمل نمی کند برای هراقدامی برنامه ای  دارد و درکارهایش برنامه و نظم را سرلوحه حود قرارمی دهد و زمان و مکان را بخوبی می شناسد واز موقعیت ها و مکان ها به نحو مطلوب بهره می گیرد ، انسان عاقل عاشقی به تمام اعیاراست برای هراقدامش دلیل خاصی دارد کاری را بدون دلیل انجام نمی دهد گلی را ازباغی بیهوده نمی چیند ، درابیات فوق درس ها و پندها و حکمت ها و عبرت های بیشماری برای بیداران و آگاهان عالم وجود دارد

مطالب قدیمی تر »
علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :